Home
Periode    
1946 Oprichting van het Adviesbureau voor Bestuur en Beleid (dr. Joseph L. Herold) te Maastricht, later voortgezet onder de naam Psychologisch Instituut en Adviesbureau Dr. Joseph L. Herold B.V., Management Consultants, Adviesbureau voor: bedrijfsontwikkeling, beroepsoriëntering, individuele en industriële psychologie.  
 
1946 Oprichting van het Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie (GITP) te Nijmegen. Doel was het bevorderen van praktische toepassing van de psychologische richtlijnen en wetenschappelijk verantwoorde psychologische voorlichting omtrent personen en werkwijzen. J.J.M. van Susante (psycholoog) was in de beginperiode directeur van het GITP.  
 
1946 Centraal geleide loonpolitiek in de Nederlandse arbeidsverhoudingen (‘Loonstop 1946’, afgekondigd door de Nederlandse regering) met grote gevolgen voor het Nederlandse organisatieadvieswezen. Doorbreking van de loonstop werd namelijk mogelijk wanneer, op grond van onderzoek door een ‘erkend’ organisatieadviesbureau aantoonbare produktiviteitsverhogingen tot stand werden gebracht in een bedrijf. Centraal in de centraal geleide loonpolitiek staat het College van Rijksbemiddelaars (voorzitter mr. J.A. Berger).  
 
1945 Oprichting van het bureau Hendriks & Monster; adviseurs op het gebied van kostprijzen en rendementsvraagstukken (afsplitsing uit het RBB). In 1954 wordt het bureau overgenomen door Klijnveld, Kraayenhof & Co.  
 
1945 Oprichting van de afdeling Technische Efficiency en Organisatie (TEO) binnen Philips. Hoofd wordt J.D. Wackwitz, vanaf 1921 in dienst bij Philips, belast met het behandelen van loonregelingen, tarieven, tijdstudies en daarmee samenhangende vraagstukken rond de bedrijfsorganisatie, e.e.a. in samenwerking met A. Strachoff van Bedaux en Co. N.V.  
 
1945 Oprichting van de Stichting voor Arbeidsmeting, later overgegaan in Bureau Univers onder leiding van R.F. Volz en Lambach. Beiden waren afkomstig van Bedaux Nederland. Toepassing van de Methods of Time Measurement (MTM) stond in het bureau centraal. In 1964 wordt het Bureau Univers overgenomen door het Raadgevend Efficiency Bureau Bosboom & Hegener.  
 
1945 Oprichting van het Instituut voor Onderzoek en Voorlichting (I.O.V.) op initiatief van de Orde van Organisatie- en Efficiency-Adviseurs.  
 
1945 Oprichting van de Stichting van de Arbeid; samenwerkingsverband van de sociale partners (werkgeversbonden en de ‘erkende’ werknemersbonden); kernbegrippen zijn: ‘georganiseerd overleg’; ‘harmonie model’; ‘poldermodel’.  
 
1944 Oprichting, als ‘werkmaatschappij’ van het Raadgevend Bureau ir. B.W. Berenschot van het Twentsch Instituut voor Bedrijfspsychologie (TIB) (op initiatief van ir. B.W. Berenschot). Directeur: J. Huiskamp. Het bureau wordt in 1971 opgeheven. De werkzaamheden van het bureau worden overgenomen door Berenschot Recrutering & Selectie.  
 
1944 Ir. P.H. Bosboom (1911-1992) en F.C.M. Hegener vormen na het overlijden van C. Hijner, de directie van het ‘Raadgevend Efficiency Bureau, v/h Ir. C. Hijner w.i.’. In 1959 wordt het bureau omgedoopt tot N.V. Raadgevend Efficiency Bureau Bosboom en Hegener. In 1985 ontstaat door fusies het organisatieadviesbureau KPMG Klynveld Bosboom Hegener, dat in 2002 wordt aangekocht door ATOS Origin en verder gaat onder de naam ATOS KPMG Consulting; thans (2009) onder de naam ATOS Consulting.  
 
1943 Oprichting van het Bureau voor Interne Bedrijfsorganisatie (J. van de Kieft).  
 
1942 C. Hijner (1913-1943) treedt (met F.C.M. Hegener (1909-1955)) uit het Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie Ir. J.M. Louwerse en vestigt zich als zelfstandig organisatieadviseur onder de naam Ir. C. Hijner; w.i., Raadgevend Ingenieur voor Bedrijfsorganisatie.  
 
1942 Ir. M.G. Ydo (1913-1981) treedt uit het ‘bureau Louwerse’ en vestigt zich als zelfstandig organisatieadviseur onder de naam Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie Ir. M.G. Ydo. Na zijn promotie op het proefschrift Plezier in het werk in 1947 werd de naam van het bureau veranderd in Dr.Ir.M.G.Ydo Adviesbureau voor Bedrijfsorganaisatie, in 1972 omgezet in Organisatie-Adviesbureau Ydo B.V. Momenteel (2009) is het bureau werkzaam onder de naam ‘Ydo organisatie-adviseurs’. >>Meer informatie  
 
1941 Oprichting van het Psychotechnisch Adviesbureau Ir. H.J. Kolkman en L. Deen. In 1947 voortgezet onder de naam Deen en Bokslag. In 1970 omgezet in Psychologisch Adviesbureau Deen.  
 
1941 Het Centraal Bureau voor Organisatie en Efficiency wordt omgedoopt tot Orde van Organisatie en Efficiency Adviseurs.  
 
1941 Op 25 en 26 Februari 1941 wordt er in een groot deel van het land in veel grote bedrijven gestaakt.  
 
1940 Oprichting van het Centraal Bureau voor Organisatie en Efficiency (mei/juni 1940), voorloper van de Orde van Organiatiekundigen- en Adviseurs (OOA) en de Raad van Organisatieadviesbureaus (ROA). Initiatiefnemer is ir. Ernst Hijmans met medewerking van Berenschot, Van Gogh, Louwerse en Rentenaar). >>Meer informatie  
 
1940 Op 10 mei 1940 wordt Nederland, ondanks Duitse beloften voor respectering van de Nederlandse neutraliteit, aangevallen door Nazi-Duitsland dat via Nederland (en België) Frankrijk wil binnenvallen. De lage landen raken daarmee betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. >>Meer informatie  
 
1939 Oprichting van de interne organisatie afdeling bij Unilever. Hoofd wordt ir. A. Strachoff, afkomstig van Bedaux en Co, N.V.  
 
1938 Oprichting van het Nederlands Instituut van Praktizeerende Psychologen (N.I.P.P.)  
 
1938 In 1938 richtte Ir. Willem Berenschot een van de eerste Nederlandse adviesbureaus op. In eerste instantie lag de focus hierbij op het uitdragen van ideeën van Frederick Taylor en het toepassen van Scientific Management. Het bedrijf groeide uit tot een grote onderneming, waar collegialiteit en een ´familieband´ wel altijd belangrijke punten waren. >>Meer informatie  
 
1936 Oprichting van het Gelders Instituut en Adviserend Efficiencybureau (G. Ubbink en J.P. Metman). In 1959 sluit het eenmansbedrijf ‘Efficiency Bureau’ van Peet Metman zich aan bij het Raadgevend Efficiency Bureau van Bosboom & Hegener.  
 
1936 Oprichting van de Studieclub van Efficiency-Ingenieurs (onderafdeling van de Afdeling Technische Economie van het KIvI); momenteel (2009) onder de naam Studieclub voor Beleids- en Besturingsvraagstukken.  
 
1935 Het Raadgevend Kantoor voor Organisatie en Efficieny werd op 16 juni 1933 opgericht door R. W. Starreveld en H. Van de Bunt. Vanaf 1935 gaf het kantoor jaarlijks ´De kantoormachinegids´ uit. Deze gids was een losbladig handboek over kantoormachines en aanverwante zaken. De gids adviseerde bedrijven bij de aankoop van kantoorbenodigdheden. De gids werd een groot succes en er ontstond ook een Engelstalige versie, genaamd ‘the Office Machine Manual’. Op de bijlage zien we een offprint van de Nederlandse uitgave van de gids, uit mei 1939. >>Meer informatie  
 
1933 Het Raadgevend Kantoor voor Organisatie & Efficiency werd in 1933 opgericht door R.W. Starreveld en H. van de Bunt. Vanaf 1935 gaf het kantoor jaarlijks 'De Kantoormachinegids' uit die bedrijven adviseerde bij aankoop van kantoormachines en aanverwante zaken. Na het uittreden van Starreveld in 1950, die als vennoot toetrad tot het accountantskantoor Klijnveld, Kraayenhof & Co, zette Van de Bunt onder eigen naam het adviesbureau voort. In 1960 trad Van de Bunt uit het adviesbureau. Anno 2009 wordt het adviesbureau aangegeven met Van de Bunt, Adviseurs voor Organisatie en Beleid. >>Meer informatie  
 
1933 Van Gogh, Hijmans en Rentenaar gaan ieder zelfstandig verder: - Ir. Ernst Hijmans start met het Raadgevend Ingenieursbureau voor Efficiency - Ir. V.W. van Gogh met het Adviesbureau voor Organisatie en Rationalisatie - J. Rentenaar met het Adviesbureau voor Bedrijfstechniek en Efficiency.  
 
1932 Benoeming van G. Révèsz tot hoogleraar in de psychologie aan de Gemeentelijke Universiteit Amsterdam.  
 
1932 CIOS-congres (Vijfde Internationale Congres voor Wetenschappelijke Bedrijfsorganisatie te Amsterdam) (Uitvoerend Comité: prof. Th. Limperg Jr., ir. B.W. Berenschot en ir. V.W. van Gogh).  
 
1931 De crisis van 1931 heeft grote gevolgen voor het land. In Twente leidt dit tot een grote staking in de textielsector. >>Meer informatie  
 
1930 Oprichting van het Psychologisch Instituut Den Haag (J. Luning Prak).  
 
1930 Oprichting van het Adviesbureau voor Commerciëele Bedrijfsorganisatie (L.C. Vervooren en L. Meertens).  
 
1930 Oprichting van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde (NIPG) te Leiden. Eerste directeur: J.P. Bijl. Hoofd van de afdeling Geestelijke Gezondheid: J. Koekebakker (psycholoog), na WO II wordt H.A. Hutte (ook psycholoog) aangetrokken. De afdeling Geestelijke Gezondheid houdt zich vooral bezig op het terrein van mens, werk en human relations. Onder andere M.G. Ydo verricht in deze afdeling onderzoek, uitmondend in zijn proefschrift ‘Plezier in het Werk’ (1947). In 1960 wordt het NIPG ondergebracht bij TNO.  
 
1930 Ir. B.W. Berenschot wordt mede-vennoot van J.M. Louwerse (Bureau Louwerse/Berenschot).  
 
1929 Oprichting van de Nederlandse vestiging van Bedaux & Co N.V. te Amsterdam (directeur Ir. A. Strachoff). C. Bedaux (1886-1944) vestigt zich in 1918 als zelfstandig adviseur in de Verenigde Staten (Charles E. Bedaux Company). Na de Tweede Wereldoorlog wordt de naam gewijzigd in Societé Continentale pour l’Analyse et la Mésure du Travail v/h Bedaux & Co N.V.  
 
1927 Oprichting van het Psychotechnisch Laboratorium aan de Vrije Universiteit van Amsterdam door J. Waterink. In 1929 wordt Waterink benoemd als hoogleraar in de paedagogiek, de psychotechniek en de verdere toepassingen van de psychologie aan de VU.  
 
1927 Benoeming van J.E. de Quay tot hoogleraar in de psychotechniek aan de Roomsch-Katholieke Handelshoogeschool te Tilburg. Van 1933 tot 1947 was De Quay tevens hoogleraar bedrijfsleer. De Quay (Commissaris van de Koningin van Noord Brabant van 1946-1959 en minister-president van 1959-1964) is werkzaam geweest als psychotechnicus in het Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie van ir. J.M. Louwerse en ir. B.W. Berenschot.  
 
1927 Oprichting Roomsch-Katholieke Handelshoogeschool te Tilburg.  
 
1925 Ir. J.M. Louwerse treedt met ir. B.W. Berenschot uit het adviesbureau Hijmans, Van Gogh, Rentenaar met de oprichting van het Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie Ir. J.M. Louwerse.  
 
1924 Oprichting van het NIVE: Nederlands Instituut voor Efficiency; doel: ‘bevordering der volkswelvaart door verbetering van administratie en organisatie’.  
 
1924 Oprichting door de gemeente Utrecht van de Utrechtse (vanaf 1934 Nederlandsche) Stichting voor Psychotechniek (directeur: Jhr D.J. van Lennep; medewerkers J.H. van der Vlist en T. Kuiper).  
 
1924 Oprichting Afdeling Technische Economie binnen het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIvI); de in 1904 opgerichte Sociaal Technische Vereniging van Democratische Ingenieurs en Architecten (STV) gaat op in de Afdeling Technische Economie.  
 
1924 In 1924 werd in Hawthorne (California, VS) bij een vestiging van Western Electric Company een onderzoek gedaan naar de effecten van verlichting op de arbeidsproductiviteit in een fabriek waar telefoonapparatuur vervaardigd werd. Uit dit onderzoek bleek dat de productiviteit toenam bij elke vermeerdering, maar ook bij elke vermindering van de hoeveelheid licht. Ook verandering van werkomstandigheden zoals werktijden, rusttijden en beloningen deed de productiviteit stijgen. De bedrijfspsycholoog en hoogleraar aan de Harvard Universiteit, Elton Mayo (hieronder op de foto), werd ingeschakeld om de resultaten van het experiment te onderzoeken. >>Meer informatie  
 
1923 Het Bezuinigings (Efficiency) Congres, georganiseerd op initiatief van de Vereniging van Ambtenaren der Gemeente-Financiën). Tijdens dit congres wordt de basis gelegd voor de oprichting van het Nederlands Instituut voor Efficiency in 1925.  
 
1922 Benoeming van F.J.M.A. Roels als eerste universitaire hoogleraar in de psychologie aan de rijksuniversiteit Utrecht (het Academisch Statuut had in 1921 de mogelijkheid geopend van een doctoraalopleiding psychologie).  
 
1922 In 1922 vestigt Ir. J.M. Louwerse (1887-1953) zich als zelfstandig bedrijfsadviseur, onder de naam ‘Adviesbureau J.M. Louwerse’.  
 
1921 Opening door de gemeente Amsterdam van een Psychotechnisch Laboratorium, waar gemeentepersoneel in aanvulling op de medische keuring psychologisch wordt getest.  
 
1921 Oprichting van de Faculteit der Handelswetenschappen aan de Gemeente Universiteit Amsterdam (prof. Th. Limperg Jr (1879-1961)).  
 
1920 Oprichting van het gemeentelijk adviesbureau voor beroepskeuze door de gemeente Amsterdam, onder leiding van de hoofdonderwijzer E.J. van Det.  
 
1920 Oprichting van de Dr. D. Bosstichting, bureau voor school- en beroepskeuze-adviezen (J. Luning Prak en H.J.F.W. Brugmans).  
 
1920 In het jaar 1920 richtten ir. Ernst Hijmans en ir. V.W. van Gogh het Organisatie Advies Bureau (OAB) op, met ondersteuning van de Nederlandse Maatschappij van Nijverheid en Handel. Het OAB was het eerste échte organisatieadviesbureau in Nederland. >>Meer informatie