Home
Periode    
1942 Ir. M.G. Ydo (1913-1981) treedt uit het ‘bureau Louwerse’ en vestigt zich als zelfstandig organisatieadviseur onder de naam Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie Ir. M.G. Ydo. Na zijn promotie op het proefschrift Plezier in het werk in 1947 werd de naam van het bureau veranderd in Dr.Ir.M.G.Ydo Adviesbureau voor Bedrijfsorganaisatie, in 1972 omgezet in Organisatie-Adviesbureau Ydo B.V. Momenteel (2009) is het bureau werkzaam onder de naam ‘Ydo organisatie-adviseurs’. >>Meer informatie  
 
1943 Oprichting van het Bureau voor Interne Bedrijfsorganisatie (J. van de Kieft).  
 
1944 Oprichting, als ‘werkmaatschappij’ van het Raadgevend Bureau ir. B.W. Berenschot van het Twentsch Instituut voor Bedrijfspsychologie (TIB) (op initiatief van ir. B.W. Berenschot). Directeur: J. Huiskamp. Het bureau wordt in 1971 opgeheven. De werkzaamheden van het bureau worden overgenomen door Berenschot Recrutering & Selectie.  
 
1944 Ir. P.H. Bosboom (1911-1992) en F.C.M. Hegener vormen na het overlijden van C. Hijner, de directie van het ‘Raadgevend Efficiency Bureau, v/h Ir. C. Hijner w.i.’. In 1959 wordt het bureau omgedoopt tot N.V. Raadgevend Efficiency Bureau Bosboom en Hegener. In 1985 ontstaat door fusies het organisatieadviesbureau KPMG Klynveld Bosboom Hegener, dat in 2002 wordt aangekocht door ATOS Origin en verder gaat onder de naam ATOS KPMG Consulting; thans (2009) onder de naam ATOS Consulting.  
 
1945 Oprichting van het bureau Hendriks & Monster; adviseurs op het gebied van kostprijzen en rendementsvraagstukken (afsplitsing uit het RBB). In 1954 wordt het bureau overgenomen door Klijnveld, Kraayenhof & Co.  
 
1945 Oprichting van de afdeling Technische Efficiency en Organisatie (TEO) binnen Philips. Hoofd wordt J.D. Wackwitz, vanaf 1921 in dienst bij Philips, belast met het behandelen van loonregelingen, tarieven, tijdstudies en daarmee samenhangende vraagstukken rond de bedrijfsorganisatie, e.e.a. in samenwerking met A. Strachoff van Bedaux en Co. N.V.  
 
1945 Oprichting van de Stichting voor Arbeidsmeting, later overgegaan in Bureau Univers onder leiding van R.F. Volz en Lambach. Beiden waren afkomstig van Bedaux Nederland. Toepassing van de Methods of Time Measurement (MTM) stond in het bureau centraal. In 1964 wordt het Bureau Univers overgenomen door het Raadgevend Efficiency Bureau Bosboom & Hegener.  
 
1945 Oprichting van het Instituut voor Onderzoek en Voorlichting (I.O.V.) op initiatief van de Orde van Organisatie- en Efficiency-Adviseurs.  
 
1945 Oprichting van de Stichting van de Arbeid; samenwerkingsverband van de sociale partners (werkgeversbonden en de ‘erkende’ werknemersbonden); kernbegrippen zijn: ‘georganiseerd overleg’; ‘harmonie model’; ‘poldermodel’.  
 
1946 Oprichting van de stichting Nederlands Opleidings-Instituut voor het Buitenland (NOIB). In 1971 wordt de opleiding officieel in het wetenschappelijk onderwijs opgenomen als Nijenrode-Instituut voor Bedrijfskunde. In 1986 werd de Nijenrode-Hogeschool voor Bedrijfskunde een universiteit (Nyenrode Business Universiteit).  
 
1946 Oprichting van het Adviesbureau voor Bestuur en Beleid (dr. Joseph L. Herold) te Maastricht, later voortgezet onder de naam Psychologisch Instituut en Adviesbureau Dr. Joseph L. Herold B.V., Management Consultants, Adviesbureau voor: bedrijfsontwikkeling, beroepsoriëntering, individuele en industriële psychologie.  
 
1946 Oprichting van het Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie (GITP) te Nijmegen. Doel was het bevorderen van praktische toepassing van de psychologische richtlijnen en wetenschappelijk verantwoorde psychologische voorlichting omtrent personen en werkwijzen. J.J.M. van Susante (psycholoog) was in de beginperiode directeur van het GITP.  
 
1946 Centraal geleide loonpolitiek in de Nederlandse arbeidsverhoudingen (‘Loonstop 1946’, afgekondigd door de Nederlandse regering) met grote gevolgen voor het Nederlandse organisatieadvieswezen. Doorbreking van de loonstop werd namelijk mogelijk wanneer, op grond van onderzoek door een ‘erkend’ organisatieadviesbureau aantoonbare produktiviteitsverhogingen tot stand werden gebracht in een bedrijf. Centraal in de centraal geleide loonpolitiek staat het College van Rijksbemiddelaars (voorzitter mr. J.A. Berger).  
 
1947 Reorganisatie van de Orde van Organisatie en Efficiency Adviseurs. Opgericht worden: - Orde van Adviesbureaux voor Bedrijfsorganisatie - Nederlandsche Vereeniging van Organisatie- en Efficiency-deskundigen.  
 
1947 Oprichting van het Raadgevend Ingenieursbureau voor Bedrijfsorganisatie te Tilburg (H.K. van Ginneken). In 1963 opgegaan in het Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot.  
 
1947 Oprichting van de adviespraktijk dr. ir. C.L.M. Kerkhoven; in 1961 opgegaan in het organisatieadviesbureau ‘Dr.Ir.M.G.Ydo Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie’.  
 
1947 Verschijnen van het proefschrift ‘Plezier in het Werk’ van ir. M.G. Ydo, gesponsord door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde en verdedigd aan de Technische Hogeschool te Delft.  
 
1947 Oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfspsychologie.  
 
1947 Oprichting van het Nederlands Instituut voor Personeelsleiding (NIPL), op initiatief van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde (NIPG) en de Fundatie Werkelijk Dienen (directeur van het NIPL wordt J.H. Ruysch van Dugteren). Het NIPL is de organisatie die verantwoordelijk is voor introductie en regeling van de Bedrijfskadertraining (BKT) in Nederland. De BKT is in de VS ontwikkeld als systeem van ‘bazenopleiding’ onder de benaming ‘Training Within Industry’ (TWI).  
 
1947 Het Marshallplan was een omvangrijk materieel hulpplan, dat op initiatief van de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken George C. Marshall drie jaar na de Tweede Wereldoorlog in werking trad. >>Meer informatie  
 
1949 Verschijnen van de publicatie ‘Hoofdlijnen der toegepaste Organisatie’ (auteurs zijn ir. Ernst Hijmans en zijn dochter dra. Eva Hijmans). Deze publicatie is een van de eerste Nederlandstalige handboeken op het gebied van de organisatiekunde.  
 
1949 De Orde van organisatiekundigen en -adviseurs, de Ooa is ontstaan uit een samenwerkingsverband dat is gestart in 1940. Uit deze samenwerking vloeide de statutaire oprichting van de Ooa voort in het jaar 1949. Organisatiekunde is dan nog een pril vak. >>Meer informatie  
 
1949 Minister A.H.M. Albregts werd aangesteld als minister van productiviteit. Maar deze functie zou maar een jaar blijven bestaan. De aandacht werd hiermee wel duidelijk op het thema productiviteit gevestigd wat de daarop volgende jaren niet zonder gevolgen bleef. Een uitspraak van deze minister luidde: “Een productievere inschakeling van de arbeid betekent voor alles de inschakeling van de arbeid op de juiste functionele en geografische plaats in het bedrijfsleven”. De COP (Contactgroep Opvoering Productiviteit) werd in september 1950 opgericht. Zij had de regie op de verspreiding van het productiviteitsconcept. De implementatie van het concept werd gedaan door adviseurs van onder andere Ydo, Berenschot en Bosboom/Hegener. >>Meer informatie  
 
1950 Ontstaan van de Sectie voor Bedrijfsorganisatie uit de Afdeling Technische Economie van het KIvI.  
 
1950 Oprichting van de Twentse Stichting voor Personeelsbeleid (J. van Vucht Tijssen).  
 
1950 Productiviteitsbevordering wordt in toenemende mate een belangrijk politiek issue in Nederland (Marshall Plan / Technical Assistance / COP / benoeming van een Minister zonder Portefeuille in het bijzonder belast met de opvoering van de productiviteit).  
 
1951 Oprichting van de Stichting Research Instituut voor Bedrijfswetenschappen te Delft, op initiatief van prof. ir. B.W. Berenschot.  
 
1951 Ir. B.W. Berenschot wordt benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de T.H. Delft.  
 
1953 Oprichting van de Stichting Nederlands Studiecentrum voor Doelmatige Bedrijfsleiding, op initiatief van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Doel van de stichting was om door nauwe samenwerking tussen Hoger Onderwijs en Bedrijfsleven te komen tot de oprichting van een studiecentrum, van waaruit de ontwikkeling van bedrijfsleiders coördinerend te hand kan worden genomen (in feite was de stichting gericht op het hogere personeel). Eerste rector van het Studiecentrum is prof. dr. H.J. van der Schroeff.  
 
1953 Oprichting van het Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie Dr. D. Horringa. Horringa was afkomstig van het in 1947, door het Raadgevend Bureau ir. B.W. Berenschot opgericht Twentsch Instituut voor Bedrijfspsychologie (TIB). In 1968 komt de samenwerking met Co de Koning tot stand (Horringa & De Koning B.V. organisatie-adviseurs). In 1993 opgegaan in de Boston Consultancy Group (BCG).  
 
1953 Oprichting van de stichting Arbeiders-Efficiency-Adviseurs door de drie ‘erkende’ werknemersorganisaties (NVV, KAB en CNV).  
 
1953 Oprichting van de Studiekring voor Groepsarbeid, dat korte tijd daarna wordt gesplitst in Bureau voor Groeps- en Organisatiepsychologie (E. Goubitz en J. Th. Bout) en Bureau Adviseurs voor Groeparbeid (BAG) (E. Marx, B. de Waal en I. Marx-Gutmann). Het BAG wordt in1968 omgedoopt tot ‘Agogisch Instituut, adviseurs voor organisatie’. In de jaren zeventig wordt de benaming ‘AO, Adviseurs voor Organisatiewerk’.  
 
1954 Oprichting van het Commercieel- en Bedrijfseconomisch Adviesbureau Drs. J.L. Wage, later omgezet in het Raadgevend Bureau Wage voor Bedrijfsorganisatie, Onderzoek en Opleiding b.v. >>Meer informatie  
 
1954 H. Luijk vestigt zich als zelfstandig directie-adviseur (afkomstig van bureau Van de Bunt).  
 
1954 Oprichting van het Nederlands Pedagogisch Instituut (NPI) door de Stichting tot Bevordering der Sociale Paedagogiek. Initiatiefnemer is B.C.J. Lievegoed. In 1955 wordt Lievegoed benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociale Paedagogiek aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam.  
 
1956 Oprichting van Bakkenist, Spits & Co, Organisatie Adviseurs (verzelfstandiging van de door S.C. Bakkenist in 1942 opgerichte organisatieafdeling van accountantskantoor Preyer en De Haan). Vanaf 1990 onder de naam Bakkenist Management Consultants. In 1999 wordt ‘Bakkenist’ overgenomen door de accountantsfirma Deloitte & Touche. De consultancy aktiviteiten zijn ondergebracht in ‘Deloitte & Touche Bakkenist, Management & ICT Consultants’.  
 
1958 In 1958 werd de Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde, Sioo opgericht. In 2009 was de stichting bekend onder de naam Sioo, Interuniversitair Centrum voor Ontwikkeling op het terrein van Organisatie- en Veranderkunde. Eerste rector was prof. ir. H.K. Volbeda, hoogleraar Technische Bedrijfsleer aan de Technische Hogeschool Delft. Er waren zeven participerende instellingen van hoger onderwijs: de vijf economische faculteiten (Nederlandse Economische Hogeschool, Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Katholieke Economische Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen) en twee technische hogescholen (Delft en Eindhoven). >>Meer informatie  
 
1958 Oprichting van de maatschap Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie (AVB), onder leiding van dr. J.G. Stridiron met R. van der Torn als medewerker. Het AVB is een verzelfstandiging vanuit de in 1947 opgerichte organisatie-afdeling van de Vereenigde Accountantskantoren.  
 
1959 S. Hosang vertrekt bij het Raadgevend Efficiency Bureau Bosboom & Hegener (REB) en richt het Bureau voor Industriële Classificatie op.  
 
1960 lowerpower was in de jaren 60 een jeugdcultuur afkomstig uit Amerika. De term zou voor het eerst zijn gebruikt door de dichter Allen Ginsberg in 1965. Een eerste begin ontstond op de campus van de universiteit van Californië en speciaal in San Francisco waar de popgroep The Doors een eerste begin maakte. De beweging kwam op stoom toen The Beatles zich ermee identificeerden en hun album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uitkwam. >>Meer informatie  
 
1960 H. van de Bunt trekt zich terug uit Van de Bunt & Co, Raadgevend Kantoor voor Organisatie en Efficiency. Het bureau wordt voortgezet als Van de Bunt & Co, Organisatie-adviseurs.  
 
1960 Oprichting van de maatschap Volder & Co, Organisatie-adviseurs. Het bureau werkt nauw samen met de organisatie-afdeling van de Nederlandse Accountants Maatschap.  
 
1960 N. Krekel, J. van der Woerd en J. Wouterse vertrekken bij het REB en richten het organisatieadviesbureau Krekel, Van der Woerd, Wouterse op (KWW management consultants).  
 
1962 Oprichting van het Raadgevend Bureau H.L. Zuidema. In de jaren ’80 veranderd in Bureau Zuidema. In 1977 gefuseerd met het in 1964 opgerichte Raadgevend Bureau Twijnstra en Gudde, met behoud van het label ‘Bureau Zuidema’. In 1985 vanuit Twijnstra Gudde verzelfstandigd tot Bureau Zuidema bv.  
 
1964 Oprichting van het Raadgevend Bureau Twijnstra en Gudde, Management Consultants voor de bouwnijverheid, gezondheidszorg, overheidsorganisaties (afsplitsing vanuit het Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot).  
 
1964 Vietnam was na de onafhankelijkheid verdeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel. Het noordelijke deel was communistisch, het zuidelijke deel pro-Amerikaans. De verdeling was oorspronkelijk bedoeld tijdelijk te zijn, tot verkiezingen hadden plaatsgevonden, maar geen van beide helften leek van zins deze daadwerkelijk doorgang te doen vinden. Wel was er in het zuiden een communistische guerrillagroep, bekend in het Westen als de Vietcong. >>Meer informatie  
 
1965 Stichting Bedrijfskunde (opgericht door Shell en de Nederlandsche Economische Hoogeschool), voorloper van de Rotterdam School of Management (RSM / Faculteit Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam).  
 
1965 In 1965 publiceerde Igor Ansoff het boek ‘strategic management´, waarin hij de theoretische basis legde voor strategische planningen in bedrijven. Strategisch management is een vakgebied binnen de bedrijfseconomie. Het bestudeert hoe organisaties hun lange termijndoelen effectief en efficiënt kunnen realiseren en hun strategie kunnen bepalen en implementeren. >>Meer informatie  
 
1969http://www.canonvanhetadviesvak.nl/download/?id=11768216 In het Maagdenhuis was het bestuurlijk centrum van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam gevestigd. Het gebouw stamt uit 1780 en is ontworpen door Abraham van der Hart. >>Meer informatie  
 
1970 De Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA) is een vereniging van 25 organisatie-adviesbureaus. De ROA is opgericht in 1970. Bij de aangesloten bureaus zijn circa 4.700 adviseurs werkzaam. De ROA bevordert professionele bindingskracht in de organisatie-adviesbranche en is de belangrijkste vereniging van organisatie-adviesbureaus in Nederland. >>Meer informatie